Zgodnie z zapisami regulaminu szkoły:

 

§ 4 Zapisy na kursy językowe

  1. Każdy Słuchacz może dokonać zapisu na kurs poprzez stronę internetową Szkoły, droga elektroniczną (e-mail), droga telefoniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły.
  2. Do 5 dni po zapisaniu należy dokonać wpłaty zaliczki, w wysokości minimum 25% (kursy językowe) lub minimum 30% (kursy komputerowe) wartości kursu, na konto bankowe Axon System lub wpłacić gotówkę lub opłacić kartą w sekretariacie szkoły.
  3. Pozostałą kwotę należy uiścić na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć lub poinformować telefonicznie lub drogą e-mail o rozłożeniu płatności na raty.
  4. W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi.
  5. W przypadku braku wymaganej liczby osób chcących się uczuć dla danej grupy, zaliczka jest zwracana lub przechodzi na następny wyznaczy termin realizacji kursu (decyduje Słuchacz).
  6. Potwierdzeniem zapisu oraz rezerwacją miejsca w grupie jest wpłata zaliczki o której mowa w punkcie 2.
  7. W przypadku braku wpłaty zaliczki, po 5 dniach dana osoba jest wykreślana z grupy do której się zapisała, a szkoła Axon System nie gwarantuje miejsca w grupie przy ponownym zapisie.