WiDaF: język niemiecki w biznesie, w środowisku pracy i w kontekście ogólnym

Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście bizesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego.

 

Czym jest egzamin WiDaF Basic®?

Egzamin WiDaF Basic® to obiektywny i rzetelny sprawdzian znajomości języka niemieckiego w środowisku pracy i w kontekście ogólnym użycia niemieckiego. Egzamin ten ocenia umiejętności obcokrajowców w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku. Egzamin ma na celu sprawdzenie zakresu kompetencji od poziomu początkującego do niższego średniozaawansowanego określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF) jako poziomy od A1 do B1. Wyższe poziomy zaawansowania (A2-C2) są mierzone przez egzamin WiDaF®.

 

Struktura egzaminu

Test WiDaF Basic® wypełniany jest ołówkiem na karcie odpowiedzi. Jest to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź). Składa się z 70 pytań i obejmuje szeroki zakres codziennych sytuacji w zróżnicowanym kontekście. Jest on podzielony na trzy części sprawdzające znajomość odpowiedniego słownictwa, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu (teksty krótkie, opisy ilustracji, stwierdzenia ogólne, proste rozmowy telefoniczne itp.). Egzamin trwa godzinę; dodatkowo dopełnienie formalności administracyjnych przed jego rozpoczęciem zajmuje około 15 minut.

Zdający otrzymują książeczkę testową i oddzielny arkusz odpowiedzi, na którym zaznaczają wybraną odpowiedź – jedno z pól (a), (b), (c) bądź (d).

Każda część testu wypełniana jest według innych wytycznych. Struktura i przebieg egzaminu zostanie wyjaśniony przez jednego z egzaminatorów WiDaF Basic®.

Część I: Słownictwo i struktury gramatyczne

Zdający mają 40 minut na wypełnienie części 1 i 2.
Część słownictwo i struktury gramatyczne zawiera 30 pytań testowych (pytania 1-30) i podzielona jest na dwie mniejsze części:

Słownictwo i struktury Rodzaj zadań Liczba pytań
Część 1 Słownictwo 15
Część 2 Struktury gramatyczne 15

 

Część II: Czytanie ze zrozumieniem

Część czytanie ze zrozumieniem zawiera 10 pytań testowych (pytania 31-40).

Czytanie ze zrozumieniem Rodzaj zadań Liczba pytań
Część 1 Krótkie teksty 10

Zdający czytają znajdujące się w książeczce testowej krótkie teksty lub zdania z brakującymi słowami. Po przeczytaniu tekstu zdający uzupełniają luki za pomocą odpowiednich słów.

Zdający uzupełniają luki, wykorzystując znajomość gramatyki języka niemieckiego i słownictwa oraz ogólną umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

Część III: Rozumienie ze słuchu

Część rozumienie ze słuchu składa się z 30 pytań testowych (pytania 41-70). Część ta trwa około 20 minut.

Słownictwo i struktury Rodzaj zadań Liczba pytań
Część 1 Opisy ilustracji 5
Część 2 Stwierdzenia ogólne 10
Część 3 Rozmowy 15

Płyta CD zawiera różnorodne opisy, zwroty i rozmowy nagrane przez osoby, dla których język niemiecki jest językiem ojczystym. Lektor wydaje polecenia, wyjaśnia każdą część oraz zadaje bieżące pytanie.

Płyta CD jest odtwarzana bez przerwy, jednak kandydat będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby zrozumieć nagranie i odpowiedzieć na pytania.

 

Kontekst pytań egzaminacyjnych

W teście pojawiają się zazwyczaj następujące miejsca i sytuacje. Wiedza specjalistyczna w tej dziedzinie nie jest jednak konieczna do tego, by poprawnie odpowiedzieć na pytania.

Praca biurowa Krótkie listy i teksty, e-maile, rozmowy telefoniczne i wiadomości, rozmowy w biurze, spotkania, szkolenia, zarządzanie, opisy produktów itp.
Codzienne sytuacje biznesowe Podróże, kolacje, rozmowy towarzyskie itp.

 

Poziom trudności testu

Poziom zadań egzaminacyjnych WiDaF Basic® odpowiada poziomom A1 do B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Opisy wspomnianych poziomów szczegółowo przedstawiają umiejętności nabyte w odniesieniu do zastosowań języka niemieckiego jako języka środowiska pracy i życia codziennego. Egzamin ten jest odpowiedni dla osób, które chcą poprawić i/lub sprawdzić swoją znajomość niemieckiego jako języka biurowego  na podstawowym poziomie.

Egzamin WiDaF Basic® i poziomy Rady Europy (CEF)

WiDaF Basic® (10-180 pkt) A1 A2 B1
Słownictwo / Gramatyka (4-75 pkt) 50 70 75
Czytanie (3-25 pkt) 11 20 25
Słuchanie (3-80 pkt) 64 75 80
ŁĄCZNIE 125 165 180

 

Przeznaczenie testu – grupy docelowe

Egzamin WiDaF Basic® stanowi pierwszy sprawdzian umiejętności językowych i jest szczególnie polecany:

  • zdającym, którzy przygotowują się do pracy lub ubiegają się o pracę na stanowisku wymagającym znajomości języka niemieckiego;
  • osobom, które chciałyby sprawdzić swoją znajomość niemieckiego jako języka używanego w pracy i w życiu codziennym;
  • firmom, które chciałyby podnieść kompetencje językowe swoich pracowników oraz wyznaczyć im określone cele w tej dziedzinie;
  • osobom uczącym się, które muszą oficjalnie potwierdzić własne kompetencje językowe za pomocą Certyfikatu.

Do egzaminu WiDaF Basic® można podchodzić niegraniczoną ilość razy i stanowi on pierwszy szczebel w drodze do egzaminu WiDaF® jako sprawdzian kompetencji językowych oraz podstawowy element przygotowania do późniejszej kariery zawodowej.

 

Zalety egzaminu WiDaF Basic®

  • Egzamin WiDaF Basic® opracowano specjalnie z myślą o firmach oraz instytucjach edukacyjnych i stanowi on obiektywny i ustandaryzowany sprawdzian znajomości języka niemieckiego.
  • Takie same na całym świecie znormalizowane procedury dotyczące przebiegu egzaminu oraz jego oceny gwarantują, że osiągnięty wynik stanowić będzie wiarygodny i obiektywny sprawdzian kompetencji językowych.
  • Egzamin zawiera pytania wielokrotnego wyboru dotyczące odpowiednich branż oraz sytuacji biznesowych.
  • Szczegółowe wyniki pozwalają na ustalenie poziomu zdającego oraz stanowią motywację do dalszych postępów w nauce.
  • Znajomość języka niemieckiego potwierdzona zewnętrznie za pomocą certyfikatu WiDaF Basic® podnosi szanse na rynku pracy.
  • Egzamin ten uznawany jest przez wiele firm za miarodajny sprawdzian podstawowej znajomości języka niemieckiego w biznesie.

 

Jakość

Egzamin WiDaF Basic® został opracowany przez ekspertów w dziedzinie nauczania we współpracy z przedstawicielami środowisk biznesowych, co stanowi gwarancję tego, że egzamin ten jest właściwie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym, jak i pod względem praktycznych jego zastosowań.

 

Certyfikat i punktacja

Zdający otrzymują Certyfikat, który podaje wynik egzaminu wyrażony w punktach (maksymalnie 180 punktów możliwych do zdobycia). Wynik egzaminu obliczany jest na podstawie liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez zdającego. Zdający nie są karani za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi. Zdający otrzymują trzy osobne wyniki dotyczące każdej części egzaminu, które dodane do siebie składają się na wynik całego egzaminu. Szczegółowy opis wyników przedstawia słabe i mocne strony zdającego. Egzamin WiDaF Basic® został opracowany jako egzamin służący ocenie kompetencji językowych, dlatego też nie wyznaczono żadnych progów punktowych wymaganych do tego, by taki egzamin zdać. Wyniki egzaminu są miarodajne i dokładne oraz odpowiadają normom wyznaczonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat jest przesyłany pocztą w ciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

 

Ważność wyniku WiDaF Basic®

Biegłość językowa to kompetencja rozwijająca się w czasie. Wyniki egzaminu WiDaF Basic® zachowują więc ważność dopóty, dopóki odpowiadają kompetencjom językowym zdających. Zdającym, którzy podeszli do egzaminu WiDaF Basic® i pragnęliby otrzymać dokument lepiej opisujący ich kompetencje, proponujemy udział w egzaminie WiDaF®.