Co to jest RODO?

RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Akt prawny wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. 

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

Co znajduje się w Polityce Prywatności?

Centrum Edukacyjne Axon System informuje w niej:
– w jakim celu Państwa dane są przetwarzane,
– kto jest ich administratorem,
– jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz
– jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami.

Dokument do pobrania.

 

 

 

Nazwa dokumentu: Polityka prywatności

Data zatwierdzenia dokumentu: 24.05.2018r.

Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu: 25.05.2018r. 

Polityka prywatności

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących oraz uczących się w Centrum Edukacyjnym Axon System (Axon System S.C. P. Hejduk M. Boroń.)

Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

 

1 Administrator danych

 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest:

Axon System Spółka Cywilna P. Hejduk M. Boroń, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 17/8; 31-110 Kraków

Mail: sekretariat@axonsystem.edu.pl

 

2 Dane osobowe

 

Definicja zgodnie z art. 4 RODO:

”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

W szczególności przetwarzamy następujące dane:

 1. imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, PESEL
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, 

 

 

3 Podstawa i cel przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku korzystania z usług Axon System S.C. wystąpią trzy z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 1. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
 2. Dobrowolna zgoda na działania marketingowe.

Może Pan/ Pani jej udzielić na kilka sposobów: korzystając z naszego testu poziomującego kompetencje językowe, dostępnego na stronie www.axonsystem.edu.pl, zapisując się i uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacyjne Axon System. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji marketingowej lub udział w szkoleniu.

 

4 Okres przetwarzania danych

 

4.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

– Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz

– Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

 

4.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

– Dobrowolnej zgody

Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

 

5 Przekazywanie danych

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są wyłącznie:

 1. Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Biuro Księgowe Centrum Edukacyjnego Axon System)

 

6 Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych

 

6.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

– Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz

– Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sekretariat@axonsystem.edu.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

 

6.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

 

Dobrowolnej zgody

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 6. Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sekretariat@axonsystem.edu.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

 

6.3 Odpowiedź Administratora

 

Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art.. 12 RODO)

 

6.4 Skarga

 

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.

 

7 Zmiany w polityce prywatności

 

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej polityce prywatności. Aktualne brzmienie polityki prywatności, wraz z informacja o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania jest dostępne pod adresem: www.axonsystem.edu.pl