§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez podmiot Centrum Edukacyjnego Axon System, zwane dalej Axon System lub Szkołą.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Słuchacz – osoba będąca uczniem Axon System

Rabat – upust oferowany Słuchaczowi przez Axon System przy opłacie za kurs

Raty – opłata za uczestnictwo w zajęciach rozkładana na kilka płatności

Prowadzący – lektor/nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć

Umowa – umowa o świadczenie usług  zawierana ze Słuchaczem

Aneks – aneks do Umowy o świadczeniu usług podpisywany przez Słuchacza

 §3 Warunki uczestnictwa w zajęciach oraz prawa i obowiązki Słuchaczy oraz szkoły Axon System

 1. Do zajęć może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
 • nie zalega z regulowaniem należności wobec Axon System
 • stosuje się do zasad Regulaminu
 1. Prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody Szkoły.
 2. Jeden poziom zaawansowania obejmuje 2 semestry nauki. Szkoła prowadzi zapisy semestralne lub roczne (do wyboru przez Słuchacza). W związku z powyższym, aby kontynuować naukę na danym poziomie zaawansowania w kolejnym semestrze, Słuchacz powinien dokonać ponownego zapisu i wnieść opłatę w terminie wyznaczonym przez szkołę. Nie dotyczy to kursów organizowanych w innym trybie niż dwu-semestralny.
 3. Kursy językowe prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach przez wykwalifikowanych lektorów polskich i/lub obcokrajowców.
 4. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Słuchaczy i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowego dyplomu językowego.
 5. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Szkoły oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora. Zmiana poziomu kursu może nastąpić również na wniosek lektora prowadzącego kurs.
 6. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni wolnych od pracy. Szkoła uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 7. Liczba godzin lekcyjnych jest określona dla każdego typu kursu w cenniku na stronie internetowej www.axonsystem.edu.pl. Przy obliczaniu ilości zajęć uwzględniono przerwy świąteczne, dni ustawowo wolne.
 8. Liczebność grup na kursach semestralnych wynosi:
  1. od 9 do 12 osób – w grupach standardowych, intensywnych, wakacyjnych,
  2. od 3 do 8 osób – w grupach małych dla kursów ogólnych
  3. od 3 do 6 osób – w grupach małych dla kursów biznesowych
 9. Certyfikat ukończenia kursu językowego Axon System uzyskują Słuchacze, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub jeden poziom zaawansowania, zaliczając testy końcowe na minimum 60% i nie opuścili więcej niż 30% zajęć. Po każdym semestrze nauki uczeń może na własne życzenie otrzymać Zaświadczenie o ukończeniu semestru nauki przy frekwencji na zajęciach minimum 70%. Poniżej tej frekwencji, wydaje się zaświadczenie o uczestnictwie w danym kursie.
 10. Słuchacz, który nie przystąpił do testu końcowego w terminie wyznaczonym dla grupy, ma prawo przystąpić do testu najpóźniej do dnia zakończenia realizacji usługi, tj. do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w ramach opłaconego kursu. Słuchacz przystępujący do testu końcowego poza terminem wyznaczonym dla grupy powinien uzgodnić nowy termin z lektorem i  przystąpić do testu na zajęciach w swojej lub w innej grupie prowadzonej przez lektora. Po napisaniu testu czas oczekiwania na wynik oraz certyfikat wynosi 14 dni.
 11. Szkoła wymaga od Słuchaczy punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Słuchacz nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 12. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości usług świadczonych przez szkołę zarówno w formie pisemnej jak i drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrekcja@axonsystem.edu.pl. Wszystkie sprawy zostaną rozpatrzone oraz udzielona odpowiedź w terminie do 14 dni.
 13. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami.
 14. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z ofertą.
 15. Słuchacze będą w każdym przypadku odwołania zajęć informowani poprzez wiadomość sms/telefonicznie/za pośrednictwem poczty elektronicznej. W taki sam sposób zostaną poinformowani o nowym terminie zajęć. Szkoła zobowiązuje się poinformować Słuchaczy o odwołaniu zajęć przynajmniej na jeden dzień przed zaplanowanym terminem zajęć chyba, że przyczyna odwołania zajęć zaistniała w dniu, w którym zajęcia mają być odwołane, wówczas odwołanie zajęć nastąpi niezwłocznie po powzięciu przez Szkołę informacji o niemożności przeprowadzenia zajęć.
 16. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć, połączenia kilku grup, bądź rozwiązania grupy w przypadku, gdy jej liczebność wynosi mniej niż połowa stanu maksymalnego, tj. poniżej 6 osób. Słuchaczom, których grupa została rozwiązana lub którym nie odpowiada proponowany nowy harmonogram zajęć, przysługuje rekompensata proporcjonalna do ilości godzin pozostałych do zrealizowania.
 17. Rodzice/ opiekunowie Słuchaczy w wieku szkolnym mogą otrzymywać pisemną ocenę postępów w nauczaniu swoich dzieci każdorazowo po zakończonym roku szkolnym, na ich ustny wniosek.
 18. Rodzice/ opiekunowie Słuchaczy w wieku niepełnoletnim mają prawo uzyskać telefoniczną informację od Prowadzącego o postępach w nauczaniu swoich dzieci, także w trakcie trwania semestru.
 19. Zabrania się osobom, które nie są Słuchaczami Axon System uczestnictwa w zajęciach językowych.
 20. Słuchacz ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie do 7 dni przed rozpoczęciem semestru  bez żadnych dodatkowych opłat.
 21. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie po terminie wskazanym w pkt. 20, lecz Axon System zastrzega sobie prawo do zatrzymania części kosztów (koszt stały organizacji kursu) i rozliczenia wyłącznie kosztów lekcji niewykorzystanych.
 22. Szczegółowy kosztorys każdego kursu semestralnego (z podziałem na koszty stałe organizacji kursu oraz koszty zmienne zależne od liczby lekcji) dostępny jest w każdym momencie w sekretariacie szkoły do wglądu.
 23. Punkt 21 i 22 nie odnosi się do kursów nabytych w ramach kuponów promocyjnych wydawanych przez szkołę.
 24. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Słuchacza na kurs w związku z negatywną opinią wydaną przez któregokolwiek lektora lub pracownika Szkoły w związku z nieodpowiednim zachowanie Słuchacza w stosunku do innych Słuchaczy lub nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.
 25. W przypadku nieobecności danej osoby na zajęciach, Słuchaczowi przysługuje prawo do odrobienia zajęć w innej grupie na tym samym poziomie dwa razy w semestrze, po pozytywnej opinii lektora grupy, w której dany Słuchacz zamierza odrobić zajęcia. W tym celu Słuchacz zobowiązany jest do skierowania zapytania do Szkoły z wyprzedzeniem.
 26. W każdej standardowej grupie szkoleniowej może uczestniczyć maksymalnie 2 osoby posiadające:
  1. kupony zniżkowe szkoły (rabaty % do ceny kursu),
  2. kupony Partnerów Szkoły.
 27. Kupony rabatowe oraz zniżkowe, o których mowa w pkt. 26, obowiązują wyłącznie w grupach popołudniowych oraz w grupach, na które zostały wydane (nie dotyczą grup VIP).
 28. Kupony rabatowe obowiązują jedynie osoby, którym zostały wydane lub uczęszczające do instytucji (uczelnie, firmy), którym zostały wydane. Dane osób posiadających kupony będą weryfikowane (np. legitymacja studencka dla uczelni, której zostały wydane kupony lub kontakt z działem HR danej firmy).

§4 Zapisy na kursy językowe

 1. Każdy Słuchacz może dokonać zapisu na kurs poprzez stronę internetową Szkoły, droga elektroniczną (e-mail), droga telefoniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły.
 2. Do 5 dni po zapisaniu należy dokonać wpłaty zaliczki, w wysokości minimum 25% (kursy językowe) lub minimum 30% (kursy komputerowe) wartości kursu, na konto bankowe Axon System lub wpłacić gotówkę w sekretariacie szkoły.
 3. Pozostałą kwotę należy uiścić na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć lub poinformować telefonicznie lub drogą e-mail o rozłożeniu płatności na raty.
 4. W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi.
 5. W przypadku braku wymaganej liczby osób chcących się uczuć dla danej grupy, zaliczka jest zwracana lub przechodzi na następny wyznaczy termin realizacji kursu (decyduje Słuchacz).
 6. Potwierdzeniem zapisu oraz rezerwacją miejsca w grupie jest wpłata zaliczki o której mowa w punkcie 2.
 7. W przypadku braku wpłaty zaliczki, po 5 dniach dana osoba jest wykreślana z grupy do której się zapisała, a szkoła Axon System nie gwarantuje miejsca w grupie przy ponownym zapisie.

§5 Sposoby płatności

 1. Opłaty za kurs językowy Słuchacz wnosi w następujących formach :

– jednorazowo przy zapisie, gotówką, kartą lub przelewem

– w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (ratalnych) płatnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany semestr, umieszczonym na stronie

www.axonsystem.edu.pl.

 1. Słuchacze korzystający z systemu płatności w okresach rozliczeniowych, wskazanych w umowie oraz w cenniku kursów, zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Axon System zastrzega sobie prawo do przekazania zobowiązań kursanta do podmiotu odpowiedzialnego za windykację należności.
 2. Szkoła nie umożliwia systemy płatności w okresach rozliczeniowych osobom nie posiadającym stałego miejsca zameldowania na terenie Polski. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy rozłożenia opłaty za kurs na okresy rozliczeniowe.

§6 Promocje i zniżki

 1. Szkoła wprowadza dla uczestników kursów szereg promocji i zniżek, które dostępne są na stronie internetowej Szkoły.
 2. Promocje dotyczą wyłącznie kursów języka ogólnego, określonych w cenniku szkoły.
 3. Promocje obowiązują wyłącznie w przypadku płatności za cały kurs (semestr nauki) jednorazowo.
 4. Promocje nie dotyczą grup VIP, zajęć indywidualnych, kursów intensywnych.
 5. Promocje i zniżki nie łączą się ze sobą, to znaczy każdy Słuchacz może wybrać tylko i wyłącznie jedną promocję lub zniżkę z której skorzysta.
 6. Promocja „Dla studentów”:
  1. Dla każdego studenta zniżka 50 zł na kurs semestralny
  2. Promocja ważna za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
 1. Promocja „Kontynuacja nauki” to oferta dla osób kontynuujących naukę w szkole języków obcych Axon System. Obejmuje zniżki:
  1. 50 zł za kolejny semestr

Zniżka liczona jest od podstawowej ceny danego kursu. Obowiązuje w przypadku braku przerwy semestralnej w kursach. W przypadku przerwy semestralnej w nauce odejmuje się 1 semestr od liczby semestrów kontynuacji. Kursy wakacyjne, niezależnie od tego czy 1 czy 2 semestry, podnoszą liczbę kontynuacji semestralnych o 1. Brak uczestnictwa w kursach wakacyjnych nie powoduje przerwy w kontynuacji nauki.

 1. Promocja „Rodzina” oferuje zniżkę 100 zł dla członka rodziny podejmującego kurs w tym samym czasie w danym semestrze. Nie muszą to być dwa te same kursy, mogą być dwa różne kursy językowe.
 2. Promocja „Dwa kursy” to oferta zniżek dla osób podejmujących więcej niż jeden kurs w szkole w danym semestrze. Każdy dodatkowy kurs jest tańszy o 25%.
 3. Promocja „Kursy roczne” oferuje zniżkę 150 zł przy zapisie na dwa semestry od razu.

§7 Bezpłatne konwersacje językowe w Szkole

 1. Szkoła organizuje dla Słuchaczy zajęcia konwersacyjne z języków, których nauczanie w danym semestrze prowadzi Szkoła, na poziomach minimum B1.
 2. Zajęcia konwersacyjne prowadzone są przez Native Speaker lub przez lektorów dwujęzycznych, tj. mówiących biegle w języku ojczystym jak i obcym.
 3. Słuchacze szkoły, którzy zapisali się i opłacili kursy mają prawo do nieodpłatnych konwersacji organizowanych przez Szkołę w trakcie semestru nauki.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach konwersacyjnych jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach przez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@axonsystem.edu.pl.
 5. Pierwszeństwo w zajęciach konwersacyjnych mają osoby, które pierwsze zgłoszą chęć udziału w konwersacjach.
 6. Nieobecność na zajęciach w momencie wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa powoduje brak możliwości uczestnictwa w kolejnych dwóch zajęciach konwersacyjnych.
 7. Obecność na konwersacjach można odwołać bez konsekwencji opisanych w punkcie 6 na minimum 48h przed zajęciami.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Axon System informuje, że dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji. Słuchacz ma prawo do wglądu w przechowywane przez Axon System dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 2. Za zgodą Słuchacza jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych lub ofert marketingowych. Słuchacz ma prawo do wglądu w przechowywane przez Axon System dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Do złożenia zamówienia w Axon System konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www. axonsystem.edu.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby szkoły Axon System ul. Piłsudskiego 17/8; 31-110 Kraków.

 

Regulamin obowiązuje od 01.10.2022

Procedura reklamacji:

1. Uczestnik kursu ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:

– niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia

– niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą

– zastrzeżeń co do jakości pracy lektora

2. Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny. Reklamację można składać na piśmie, elektronicznie (e-mail), osobiście w sekretariacie szkoły, listownie przed zakończeniem szkolenia. Po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona w terminie do 14 dni, z zastrzeżeniem czasu na gruntowne zbadanie wnoszonych uwag.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii innych uczestników tego samego kursu.

4. Szkoła ustosunkuje się do przesłanych zastrzeżeń proponując optymalne dla uczestnika rozwiązania.

Obowiązuje od 01.10.2022