1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu Centrum Edukacyjne Axon System (Axon System S.C., ul. marsz. J. Piłsudskiego 17/8; 31-110 Kraków). Adres e-mail: sekretariat@axonsystem.edu.pl.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
2.1. Realizacja testu poziomu wiedzy z kompetencji językowych oraz kontakt w celu omówienia testu i przedstawienia oferty, – podstawa prawna – zgoda poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu danych i wykonaniu testu. Dane będą przetwarzane do czasu nawiązania kontaktu w celu omówienia testu i przedstawienia oferty na kursy, a w przypadku braku odpowiedzi dane będą wykorzystywane do informowania o kursach dostępnych w Centrum Axon System w terminach kolejnych nadchodzących kursów).
2.2. marketing produktów i usług Centrum Edukacyjnego Axon System, – podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Odbiorcy danych:
3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przy­sługuje prawo:
5.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpo­średniego, w tym profilowania.
5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług Centrum Edukacyjnego Axon System. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
5.4.* do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Centrum Edukacyjnego Axon System danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
5.5.* do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
5.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro­ną danych osobowych.
*Obowiązuje od 25 maja 2018, (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze­pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).