Kursy językowe z dofinansowaniem unijnym

Kursy językowe z dofinansowaniem unijnym

„Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”

Projekt pn. „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I” realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji projektu

01.01.2024 – 31.12.2026

Cel i główne zadania projektu

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą skorzystać z proponowanego im wsparcia.
Projekt oferuje usługi z obszaru doradztwa zawodowego oraz dofinansowanie w formie bonów do: szkoleń, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, potwierdzania kwalifikacji, jak również innych usług rozwojowych typu coaching i mentoring.
Na bony szkoleniowe dla uczestników projektu planuje się przeznaczyć ponad 57 milionów złotych.

Grupa docelowa projektu

Do projektu przyjmowane są osoby spełniające łącznie 3 warunki:
1. osoby pełnoletnie (18-89 lat)
2. osoby związane z Małopolską, czyli takie, które mieszkają lub pracują w Małopolsce
3. osoby pracujące, czyli takie, które:
– są zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w Kodeksie Pracy
– lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenia
lub umowy o dzieło
– lub:
–  posiadają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej,
są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS.
Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które mogą przystąpić do projektu również jako osoby niepracujące.
Do projektu nie są przyjmowani przedsiębiorcy (dotyczy to także osób z niepełnosprawnościami).

Planowane efekty projektu

Głównym rezultatem projektu będzie wsparcie 12 630 osób z grupy docelowej w rozwoju kompetencji, z czego co najmniej 70% (8 841 osób) uzyska kwalifikacje.
Zakładana liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi: 12 630, w tym:
– 10 104 osób powyżej 25 r.ż.
1 000 osób 50+
500 osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności
3 500 kobiet z niskim poziomem wykształcenia (max. ISCED 4).

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu:
90 000 000,00 zł
 w tym wkład funduszy europejskich:
76 500 000,00 zł
 w tym wkład budżetu państwa:
9 000 000,00 zł

Kontakt

„Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
e-mail: kariera@wup-krakow.pl

 

Kursy Axon System dostępne są tutaj.

Całość informacji na temat projektu Kierunek Kariera znajdą Państwo tutaj.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail na sekretariat@axonsystem.edu.pl lub telefonicznie 0-604-714-391.